Kasutustingimused

Asudes kasutama www.kodukokad.ee internetikeskkonda kinnitate, et olete tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega, nõustute tingimustega ning kohustute tingimusi täitma alljärgnevalt:

  • Kodukokad internetileheküljel avaldatud postituste sisu kuulub täielikult postituse autorile. Kodukokad võtab aluseks selleks loa andnud blogide RSS infovoo ning genereerib sellest www.kodukokad.ee internetilehekülje sisu.
  • Kõik Kodukokad internetileheküljel avaldatud materjalid (postitused, tekstid, pildid, graafika jms) on intellektuaalse omandi ese ning nende ilma loata kasutamine on keelatud.
  • Kodukokad ei vastuta www.kodukokad.ee internetileheküljel avaldatud blogipostituste sisu eest. Samas jätab Kodukokad endale õiguse modereerida www.kodukokad.ee internetileheküljel avaldatud postituste sisu ning õiguse eemaldada sobimatud postitused ilma sellest ette teatamata.
  • Kodukokad jätab endale õiguse teha muudatusi kasutustingimustes sellest eelnevalt etteteatamata